TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเรียนเชิญบัณฑิตจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกคน B.Econ Graduation Party
สาขาเศรษฐศาสตร์ รับสม้ครนิสิตช่วยงาน
ทุนการศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์
INTERNATIONAL INNOVATION ARSVOT MALAYSIA 2023: "INNOVATIONS TOWARDS SDG 2030"
ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำและแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
ประกาศแจ้งนิสิตตรวจสอบคะแนน
แจ้งกำหนดส่งการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2565
ขอความกรุณา ประชาสัมพันธ์ แจ้งนิสิตที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เพื่อรับโอนเงินเยียวยาค่าอินเตอร์เน็ต
ประกาศค่าระดับขั้น (เกรด) แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิตในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
รายชื่อนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนค่าอินเทอร์เน็ตให้ได้เนื่องจากไม่มีบัญชีพร้อมเพย์
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมหลักสูตร Future Leader Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อยโลตัส
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565
ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แต่ยังไม่มีผลสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขอให้น้องๆ ที่จบปีการศึกษา 2563 ทุกคน ตอบสอบถามภาวะการมีงานทำ
ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
การเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากรและนิสิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19


หน้าที่ :