คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
ผลงานทางวิชาการ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ผลงานวิชาการอาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ณฌา ขวัญมณี
จุลสารคณะฯ(เดิม)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2
ITA
ข้อมูล ITA
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
 
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กลับหน้าหลัก

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่ามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงใช้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูล มีใจความสำคัญดังนี้

   - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) พ.ศ. 2565 
   - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) พ.ศ. 2565
   - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
   
ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลของประเภทใดบ้าง
1. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือนิสิต
2. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือบุคลากร
3. ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
4. ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
5. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
7. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
8. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลผ่านช่องทางใดบ้าง
1. ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ผ่านช่องกล้องวงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยและอาคารภายในคณะฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน
3. ผ่านช่องทางอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. กรรมการยกร่างประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)