คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
TSU Brand Identity
เว็บไซต์ใหม่
 
 
ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก
    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    
ปรัชญา
                จัดการดี มีจริยธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
                “พัฒนบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมชั้นนำระดับชาติ ภายในปี 2567”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานความหลากหลายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่